Marcella Bounous
Marcella BounousPresidente
Laura Bortoli
Laura BortoliPast President
Elena Campanini
Elena Campanini Presidente Eletto
Claudio Robazza
Claudio RobazzaVice Presidente
Massimiliano Di Liborio
Massimiliano Di LiborioConsigliere
Francesco Di Gruttola
Francesco Di GruttolaSegretario
Gladys Bounous
Gladys BounousTesoriere
Cristiana Conti
Cristiana ContiConsigliere
Sara Biondi
Sara BiondiConsigliere
Sara Landi
Sara LandiConsigliere
Davide Mate
Davide MateConsigliere